Magamról

Bognár Andrea vagyok. Technika szakos tanárként szeretnék a gyermekek nevelésében, gondozásában részt venni, személyiségüket fejleszteni.

Rólunk


Bognár Andrea
30/2687655 vagy 88/781-346
Veszprém, Előd u. 27.


Családi napközink célja, hogy gondjainkra bízott gyerekekből nyitott, aktív, kreatív, életrevaló, kiegyensúlyozott emberek legyenek, akik nem csak észreveszik a szépet és a jót, hanem tesznek is érte. Ehhez biztosítjuk az értelmi, érzelmi, testi fejlődésükhöz szükséges körülményeket, eszközöket, a gyermekek egyéniségének figyelembevételével. Célunk, hogy a napközit, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyerekek.

Fontos a gyermekek együttes nevelése családias légkörben, harmonikus személyiségfejlődésük segítése, a pozitív viselkedési formák kialakítása, életkori sajátosságaiknak megfelelően, a természet, az élővilág, az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, fejlesztése. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek saját érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva játékosan, változatos tevékenységen keresztül szerezzenek ismereteket, fejlesszék képességeiket. Az ismeretszerzés tapasztalatokon keresztül zajlik, a szeretetteljes, érzelmekben gazdag, derűs környezet biztosításával. Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, minden gyermek egyéni érdekeit és a csoportigényeket.

Pedagógiai alapelvünk minden gyermek személyiségéhez tisztelettel, elfogadással viszonyulni. Fontos számunkra a gyermek egyéniségének kibontakoztatása, lemaradó területek fejlesztése, állandóság, rendszeresség, egymás kölcsönös segítése, természetes és életközeli helyzetek teremtése, melyben a gyermek játszva tevékenykedve, sokoldalú tapasztalatokat szervezve jut el új ismeretekhez.

Nevelési elveinket a gyermekek életkorához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttekkel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását.

Főbb tevékenységi körök: az egészséges életmód, a verbális fejlesztés, a környezeti nevelés, az alkotó tevékenység, a játék.